• Category :

Thi công xây lắp

Thi công xây dựng là 1 trong những hạng mục được HomePlus triển khai nhàm phục vụ nhu cầu và để đảm bảo tính chính xác của công trình so với thiết kế